Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://jbsoptima.pl:443/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO HTTPS://JBSOPTIMA.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD 02.04.2013

DANE SKLEPU

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym https://jbsoptima.pl jest firma
JBSOPTIMA sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Gdański przy ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk,
NIP: 957-106-79-53, REGON 221829240, nazywana dalej „Usługodawcą”.

1. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez adresy e-mail: Info@jbsoptima.pl,
telefonicznie: +48 782 601 040, +48 58 52 20 274 lub pocztą na adres:
JBS OPTIMA sp. z o.o. sp.k., ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk.

OFERTA I REALIZACJA ZAKUPÓW
1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, nazywana dalej „Zamawiającym”.
2. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży między Usługodawcą a Zamawiającym.
3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Zamawiającego
do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu. Zamówienia można składać 24
godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert kupna.
5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Zamawiającego oferty kupna produktu
i jego przyjęcie przez Usługodawcę za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu.
6. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Usługodawcę
(opcja wysyłania towaru za pobraniem) lub dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty
Zamawiający ma 7 (słownie: siedem) dni od złożenia zamówienia. Dla Zamawiających,
którzy w drodze odrębnego porozumienia otrzymali tzw. kredyt kupiecki, realizacja zamówienia
następuje po odebraniu go przez stosowne komórki w siedzibie Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
8. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN),
zawierają podatek VAT (z wyjątkiem cen wyraźnie oznaczonych „netto”)
oraz nie zawierają kosztu dostawy.
9. Koszt dostawy podany jest na stronie sklepu w wartości przybliżonej i będzie potwierdzony
przez Usługodawcę po jego kalkulacji. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów
proporcjonalnie do ich wartości.
10. Koszt wydania i odebrania produktu ponosi Zamawiający.
11. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny w momencie odbioru towaru
lub w formie przedpłaty na konto bankowe Usługodawcy lub przelewem na konto Usługodawcy
w terminie podanym na fakturze.
12. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 (słownie: trzech) dni w przypadku rzeczy/towaru oznaczonego
jako „dostępna” oraz do 30 (słownie: trzydziestu) dni w przypadku rzeczy sprowadzanej na zamówienie,
nie dłużej jednak niż 40 (słownie: czterdzieści) dni.
13. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem w magazynie, u dostawców Usługodawcy
lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Usługodawca zawiadomi
o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od daty
zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze.
14. Potwierdzone zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania
całego zamówienia. Termin przygotowania dostawy określany jest na podstawie produktu
o najdłuższym czasie realizacji.
15. W przypadku wybranych produktów Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
16. W paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup – faktura.
17. Zamawiający, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan przesyłki w obecności
pracownika spedytora/kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania,
należy w obecności kuriera lub pracownika spedytora sporządzić protokół szkody i niezwłocznie
poinformować o tym Usługodawcę. Protokół szkody przesłany do Usługodawcy ułatwi rozpoznanie reklamacji
i jest jedyną formą dochodzenia reklamacji związanych z dostawą.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatne za pobraniem” Zamawiającemu,
który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy.
Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla tego Zamawiającego następuje
po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze”.
19. Za zwłokę związaną z odebraniem, Usługodawca obciąży Zamawiającego kosztami przechowania towaru
w wysokości 10 PLN za każdy dzień zwłoki.

OFERTA PROMOCYJNA I WYPRZEDAŻOWA

20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu
na ceny towarów w zamówieniach potwierdzonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków
akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów.
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się
zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Usługodawcy.
22. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

ZWROTY

23. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając na piśmie stosowne oświadczenie
określające niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu załatwienia sprawy w terminie 14
(słownie: czternastu) dni liczonym od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrotowi nie podlegają produkty audio, wizualne oraz zapisane
na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Zamawiającego ich oryginalnego opakowania.
24. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu.
25. Usługodawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt (cena produktu oraz koszt dostawy
proporcjonalnie do wartości zwracanego produktu) w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.
26. Koszty zwrotu towaru pokrywa Zamawiający.
27. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek ze zwrotami odsyłanych za pobraniem.

GWARANCJE I REKLAMACJE

28. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową
poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie wywiązać się
z określonych żądań, Zamawiający ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Uprawnienie to przysługuje w ciągu 1 (słownie: jednego) roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem
zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w ciągu 1 (słownie: jednego) miesiąca od jej wykrycia.
29. Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta dla danego produktu, jeżeli taka
nie istnieje w trybie gwarancji Zamawiającemu przysługuje 1 (słownie: jeden) rok na reklamowanie produktu
od dnia jego zakupu w zakresie wady powstałej z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
30. Usługodawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem
ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu.
31. W procesie reklamacji na podstawie gwarancji nie uwzględnia się dodatkowych kosztów związanych z usługami
montażu/demontażu produktu.
32. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych wysłanych za pobraniem.
33. Miejscem składania zwrotów i reklamacji jest siedziba Usługodawcy wymieniona w pkt 1.

DANE OSOBOWE

34. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
35. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego lub przekazanie ich w inny sposób równoznaczne jest
z dobrowolną zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji
i rozliczania zamówienia. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Usługodawcę.
36. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia,
w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. W przypadku wyrażenia przez
Zamawiającego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu informowania Zamawiającego
o nowych produktach, promocjach, usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz projektach Usługodawcy.
37. Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@jbsoptima.pl.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawdziwych danych osobowych.
38. Przy płatnościach realizowanych metodą on-line, dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego
nie są znane Usługodawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych
odpowiednich banków lub firmy realizującej transakcje on-line.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Zamawiającego
powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych.
40. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez nieuprawnione osoby trzecie,
które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego
przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
41. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Zamawiającego. Nie może być również
w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem
Zamawiający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2013.
43. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie
w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty udostępnienia ich
na stronie www.jbsoptima.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu
są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby
dla Zamawiającego mniej korzystne od aktualnego.
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera

 
+48 782 601 040
 info@jbsoptima.pl

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN